தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்ப சான்றிதழ் கல்வி

TAMILNADU AGRO TRAINING CENTER

Registered by TAMILNADU GOVERNMENT Regd No - 890/05

Bank Details:

ACCOUNT NAME :
TAMILNADU AGRO TRAINING CENTER
ACCOUNT NO:
216811100000441
IFSC CODE -UBIN0821683
ACCOUNT TYPE -CURRENT ACCOUNT
BANK -UNION BANK OF INDIA
BRANCH - PALLIPATTU.